Plantering med Skurupsborren

Ny planteringsteknik med Skurupsborren ger rekordväxtlighet!

Bild 1. Att plantera i grunt grävda gropar är helt fel! Då ger du dina växter en dålig start i livet och en dålig framtid. Rotändarna vänds uppåt efter återfyllningen av jord och behöver år för att vända sig neråt. Rotsystemet har svårt för att tränga sig igenom den hårda alven och stannar i ytlagret. Växten blir känslig för torka och kräver mycket vattning under många år.
Bild 1.Plantera istället i djupa borrade hål. Borra bort alven och leran så att rötterna snabbt kan växa på djupet.

Bild 2. Gör så här: Borrdjupet bör vara minst dubbla rotdjupet. Lämplig borrdiameter är 175 eller 225 mm. önskas större hål kan ett eller flera borras intill varandra. Låt rötterna hänga ner och fyll med prima matjord. Lägg gärna färskt köksavfall, trädgårdsavfall, naturgödsel eller mulltoa/latrin i botten. Fortsatt näringstillförsel med ovannämnda avfall sker genom nerpackning i nya hål vid sidan om planteringshålen. Hålen även lämpliga för djupbevattning.
Bild 2.Med Skurupsborren kan du djupluckra jorden runt dina växter så att rotsystemen lättare kan utveckla sig på djupet.


Bild 3. Nedanstående bild visar ett nytt sätt att plantera vid extremt torra förhållanden och dålig jord, t ex i u-länder. Borrdjupet ökas till 1 m eller mer och växten kan bli sin egen "bevattningspump". Innan rötterna hunnit växa ner tjänar biologiska pluggar under roten som en veke och ett magasin för vatten från omgivande fuktiga lager och från djupet.
Bild 3.

Med båda dessa sätt att plantera får du ett fantastiskt resultat ifråga om snabb tillväxt och kraftiga friska växter, buskar och träd.

Sticklingar av rotslående växter, t ex poppel, pil och salix, kapas så långa att de når ner till botten i en meter djupa borrade hål. Härigenom utvecklas rötterna i fuktigare jordlager; vattning blir överflödig, och tillväxten påskyndas avsevärt.


Plantering i uterum med Skurupsborren:

Här borrar jag bort leran ner till 90 cm djup och fyller sedan i med prima matjord. Att gräva till samma djup med spade är omöjligt utan att ta bort cementplattorna runt omkring.
Plantering av pil i 2 m djupt borrat hål:

Plantering av pil i 2 m djupt borrat hål ger en helt överlägsen tillväxt. Pilen blir från början sin egen bevattningspump. Detta är mycket värdefullt i torra u-länder. Med denna planteringsteknik skulle t.o.m Sharaöknen kunna beskogas och på sikt minska på koldioxidöverskottet / växthuseffekten.


Borrning av 1 m djupa hål för plantering av rosor:

Hålen fylles med prima matjord och en bit dräneringsslang placeras i kanten av hålen (ej på bild) för djupbevattning, även för gödselvatten. Rötterna kommer snabbt ner till ständigt fuktiga jordlager och växterna blir med tiden självförsörjande med vatten, även under den torraste sommar.
Med Skurupsborren kan man få växtlighet att frodas även i de kraftigaste slänter!

Plantera Dina lökar med Skurupsborren!
Jordisera i blomlådor!

Spadvänd eller tryck ner det utblommade växterna på hösten (innan de vissnat för mycket) så slipper du köpa ny blomjord eller konstgödsel till våren. Tillför gärna extra grönmassa t.ex gräs.

Så här rikligt blommade det sommaren därpå:
Tillbaka till -sidan.